TUDNIVALÓK
Általános tudnivalók
Vizsgaszabályzat
Ügyfélkapcsolat
Gyakori kérdések
JELENTKEZÉS
Vizsgaidőszakok
Az aktuálisan meghirdetett
   vizsgatípusok

Választható vizsgatípusok
   a következő 3 időszakban

Vizsgahelyek
A vizsgára jelentkezés rendje
Speciális igényű vizsgázók
Vizsgadíjak és
   befizetési lehetőségek

Különeljárási díjak
Szóbeli, írásbeli vagy komplex
Halasztás és visszalépés
Felkészítő tanfolyamok
Felkészülést segítő irodalom
Letölthető nyomtatványok
Vizsgadíj visszatérítése
VIZSGÁK
Vizsgafeladatok leírása
Vizsgafeladatok értékelése
Eredményszámítás
Témakörök
Írásbeli részvizsga
Szóbeli részvizsga
Mintafeladatok
EREDMÉNYEK
Beosztás, eredmény, számla
Bizonyítvány
Megtekintés és konzultáció
Panaszok, felülvizsgálat
KIADVÁNYOK
Gyakorló feladatsorok
VIZSGÁZTATÓINKNAK
Vizsgáztatói oldalak

Tájékoztatás és értesítés a vizsga eredményéről

A vizsga eredményéről (megfelelt vagy nem felelt meg) a Vizsgaközpont a vizsgaidőszak első vizsgaeseménye utáni 30. napig e-mailben rövid értesítést küld minden vizsgázónak a pontszámok részletes ismertetése nélkül. A részletes eredményeket a vizsgázók online jelentkezési felületén, valamint honlapjának „Beosztás és eredmény" menüpontjában teszi közzé. Az így lekérdezhető eredmények véglegesek, de nem hivatalosak, azaz nem helyettesítik a hivatalos értesítést: a bizonyítványt vagy az eredménylapot.

Amennyiben a vizsgázó a jelentkezéskor megjelölte, hogy postán is szeretne értesítést kapni, a Vizsgaközpont a vizsgázó által jelentkezésekor leadott felbélyegzett válaszborítékban megküldi azt a vizsgázó címére – ebben az esetben a részletes eredményekkel együtt eredménylap formájában. A Vizsgaközpont nem küld ilyen értesítőt postai úton, ha a vizsgázó ezt kérte ugyan, de jelentkezésekor nem adott le egy saját nevére szóló, felbélyegzett kisméretű válaszborítékot.

A sikeres vizsgáról szóló e-mailes értesítés vagy eredménylap nem minősül hivatalos igazolásnak.

A Vizsgaközpont az eredményes vizsgákról a vizsgaeseménytől számított 60 napon belül kétnyelvű nyelvvizsga-bizonyítványt állít ki, mely tartalmazza a Vizsgaközpont és a vizsgarendszer nevét, a letett vizsga jellemzőit, a vizsgázó adatait. Nem tartalmazza azonban a részvizsga-feladatonként elérhető és a vizsgázó által elért pontszámokat, és ezek százalékban kifejezett arányát – ezek a Központ honlapjáról tölthetők le. Amennyiben a vizsgázónak ezekről hivatalos dokumentumra (betétlapra) van szüksége, a Vizsgaközpont díjmentesen kiállítja azt.

A bizonyítvány személyes átvétele az előre közölt, általánosan érvényes időpontnál hamarabb is lehetséges, amennyiben a vizsgázó önként lemond felülvizsgálati jogáról. Ezt az eredményközlés után, a vizsgázó saját online felületén és a Vizsgaközpont honlapján az eredményeket tartalmazó oldalon teheti meg. A lemondás határidejeit és az ezekhez kapcsolódó átvételi időpontokat a Vizsgaközpont az eredményközléssel egy időben teszi közzé. A felülvizsgálati jogról történő lemondással a bizonyítvány átvételi módja eredetileg postai átvétel esetében is személyes átvételre módosul.

Az elkészült bizonyítványt a budapesti lakcímet megadó vizsgázók az előre közzétett időszakban személyesen a Vizsgaközpont budapesti irodájában, a nem budapesti címet megadó vizsgázók pedig a jelentkezéskor megadott módon (személyesen vagy ajánlott postai küldeményként) vehetik át. A személyes átvételhez szükséges a vizsgán használt személyazonosító okirat felmutatása, a vizsgázó akadályoztatása esetén a bizonyítványt meghatalmazott is átveheti. A meghatalmazás formanyomtatványa letölthető » a Központ honlapjáról.

A 137/2008. (V. 16.) Korm. Rendelet a vizsgaeredmények közlésétől 15 napot biztosít a vizsgaeredményekkel kapcsolatos felülvizsgálati kérelmek beadására. A felülvizsgálat joga a sikeres vizsgázókat is megilleti, így a Vizsgaközpont e 15 napos felülvizsgálati időszak figyelembe vételével határozza meg a bizonyítványátvétel első lehetséges időpontját. A bizonyítvány átvétele ezen időpontnál hamarabb is lehetséges, ha a sikeres vizsgát tett vizsgázó az eredmények közzététele után önként lemond a jogszabály által biztosított felülvizsgálati jogáról. A Vizsgaközpont által közzétett két lemondási határidőig beadott lemondás esetén a bizonyítvány egy, illetve két héttel az általánosan érvényes átvételi dátum előtt kézhez vehető. A felülvizsgálati jogról történő lemondással hamarabb kért bizonyítványokra a jelentkezéskor megadott módtól függetlenül személyes átvételi mód érvényes. A lemondási határidőket és a korábbi átvétel kezdőnapjait a Vizsgaközpont honlapján teszi közzé az eredményközlés napján. A lemondást visszavonni nem lehetséges.

A Vizsgaközpontban eltérő időszakokban megszerzett szóbeli és írásbeli típusú nyelvvizsga komplex típusú vizsgával való egyenértékűségéről a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ ad ki igazolást.

Igazolás a sikeres vizsgáról

Jogszabályi előírások miatt a sikeres vizsgát tett vizsgázók számára a Vizsgaközpont nem adhat ki hivatalos igazolást a vizsgaeredményről. Amennyiben a vizsgázó mesterképzésre történő jelentkezéséhez igényelné az igazolást, ügyét a www.felvi.hu oldalon intézheti.

Esetleges problémák a bizonyítvánnyal kapcsolatban

Amennyiben a kiállított bizonyítványban téves névadatok szerepelnek, azt a vizsgázónak a kézhezvétel után mihamarabb jeleznie szükséges a Vizsgaközpont felé. Amennyiben a Vizsgaközpont tévedése folytán került hibás név a bizonyítványba, annak újranyomtatása a vizsgázó számára térítésmentes. Amennyiben a vizsgázó adatait a beosztás megtekintése előtt nem vagy nem megfelelően ellenőrizte, így a vizsgázó nevében esetlegesen előforduló hiba nem került javításra, 3000 Ft különeljárási díj befizetése mellett állítható ki új bizonyítvány. A bizonyítvány újranyomtatása csak az eredeti bizonyítvány kiállítását követő egy naptári éven belül lehetséges, a 12 hónap letelte után csak hatósági igazolvány (bizonyítványmásodlat) adható ki, amit a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ állít ki. Az újranyomtatás folyamata csak akkor kezdhető meg, miután a vizsgázó a hibás bizonyítványt eljuttatta a Vizsgaközpontnak.

Amennyiben a bizonyítványban a vizsgázó születési hely vagy idő adatában van hiba, annak okától függetlenül új bizonyítvány nem állítható ki. Ebben az esetben a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ állít ki hatósági igazolványt, így a vizsgázónak ezen hivatalhoz kell fordulnia.

A Vizsgaközpont kezeléséből kikerülő, postai úton vagy bármilyen módon elveszett vagy elvesztett bizonyítvány újranyomtatására nincsen mód. Ilyen esetekben csak hatósági igazolás kiállítása lehetséges. A már kézhez vett bizonyítvány elvesztése, vagy ellopása esetén a vizsgázónak közvetlenül a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központhoz kell fordulnia.

Amennyiben a postán feladott bizonyítványt a vizsgázó nem kapta meg, bejelentése után a Vizsgaközpont tudakozványt indít a postánál. A posta válaszát a Központ megküldi a vizsgázó részére. Ha a posta válasza szerint a küldemény sorsa nem mutatható ki, a Központ a választ továbbítja a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ felé is, amely kiállítja a hatósági igazolványt.


© 2022 BGE Nyelvvizsgaközpont
E-mail: nyelvvizsga@uni-bge.hu »
[© 1995-2022 Netfocus Consulting Kft. »]